PRIVACYVERKLARING PATTY BEENTJES THERAPIE

Patty Beentjes Therapie, Wilhelminapark 25, 2012KB Haarlem is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Patty Beentjes Therapie
Wilhelminapark 25
2012KB Haarlem
tel +31610728088
www.pattybeentjestherapie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Patty Beentjes Therapie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder de persoonsgegevens die wij verwerken:
– voor- en achternaam
– e-mailadres

Als je ons een e-mail stuurt of een contactformulier op de website invult, worden de gegevens die je stuurt zolang bewaard als naar de aard en strekking van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is. Alle ingevulde gegevens op de website worden via een veilige verbinding (https) verzonden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via patty.beentjes@planet.nl zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Patty Beentjes Therapie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– voor het afhandelen van een betaling
– om contact te kunnen opnemen via telefoon of e-mail als dat nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
Je gegevens worden niet gedeeld met derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Patty Beentjes Therapie bewaart persoonsgegevens voor administratieve doeleinden gedurende zeven jaar om aan fiscale verplichtingen te voldoen.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Patty Beentjes Therapie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op haar website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt te allen tijde het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Patty Beentjes Therapie.
Je hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand te sturen naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar patty.beentjes@planet.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de volgende onderdelen zwart: je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en je Burgerservicenummer. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk op je verzoek, in ieder geval binnen vier weken.
Patty Beentjes Therapie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Patty Beentjes Therapie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op via patty.beentjes@planet.nl

Patty Beentjes Therapie, mei 2018